Login op Social Schools

Oudercommissie

Een oudercommissie (OC) bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal (peuteropvang) of gastouderbureau. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen.

De oudercommissie is een schakel tussen de directie van de kinderopvang en de ouders van de kinderen, die de kinderopvang bezoeken. Samen bewaken ze de kwaliteit en zorgen ze ervoor dat de kinderen met veel plezier naar de kinderopvang kunnen gaan. De oudercommissie:

 • overlegt met de directie;
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de directie;
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders;
 • onderhoudt contacten met andere ouders;
 • bevordert de betrokkenheid van ouders, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren;
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang. De oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:

 • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid);
 • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
 • de openingstijden;
 • het beleid rondom voorschoolse educatie;
 • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;
 • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang.

Minimaal vier keer per jaar voeren we een gezamenlijk overleg.

Leden oudercommissie:
We zijn dringend op zoek naar 3 leden voor de oudercommissie.

Bas Niezing lid van de MR- Kloostertuin